هوشبری
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389
C.C.U

علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت ویژه قلبیC.C.Uبا تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1- پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار

2- انجام معاینات فیزیکی لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروری

3- ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد

4- حمایت روحی- روانی بیمار و خانواده و به کارگیری روش های آرام سازی جهت کاهش اضطراب

5- آشناسازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی و درمانی

6- ارائه بکارگیری تدابیر پرستاری به منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در حین انجام روش های تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیرتهاجمی

7- مانیتورینگ قلب،‌تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک

8- ارائه مراقبت های لازم پس از انجام روش های تشخیصی و درمانی بخصوص روش های تهاجمی مانند:‌آنژیوگرافی، گذاشتن پیس میکر از قبیل کنترل وضعیت همودینامیک، کنترل عوارض روش های درمانی و آموزش مراقبت از خود به بیمار و خانواده.

9- هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو

10- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمینه شیوه های مناسب زندگی، مراقبت از خود و مراقبت در منزل

11- انجام اینتوباسیون در موارد ضروری

12- اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه (CPR )

13- تنظیم و بکارگیریDC شوک در موارد ضروری

14- انجام مراقبت های پرستاری روتین بخشCCU به منظور تعدیل فعالیت و استراحت مددجو

 

15- بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش مورد ضروری به پزشک

16- انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی و لوله تراشه، تراکیاستومی،‌osotracheal ،Nasotracheal

17- انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار

18- بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش

19– ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده